fredag 4 april 2008

Motion till Sveriges förenade studentkårer

Uppsala studentkår är medlem i Sveriges förenade studentkårer för att kunna påverka den nationella utbildningspolitiken. Medlemmar i de kårer som utör SFS kan skriva motioner till SFS årliga fullmäktige. Tillsammans med nio andra studenter har jag författat och skickat in nedanstående motion:

Stora kostnader för kurslitteratur är ett viktigt skäl till att så många studenter har dålig ekonomi. På vissa institutioner är det en tradition att ta över äldre kursares böcker och kompendier. För andra studenter saknas denna möjlighet. Då är det viktigt att kunna dela kostnaderna med andra studenter genom att kopiera litteratur.

På senare år har denna möjlighet kraftigt begränsats. Det är numera olagligt att kopiera mer än begränsade delar av en bok. Förändringen är markant och negativ, bara jämfört med ett par år sedan. Kurslitteraturproducenternas lobbyorganisation Föreningen Svenska Läromedel bedriver både aktiv opinionsbildning bland politiker och påtryckningsmedel gentemot kopieringsfirmor. Enligt föreningen själv genomför man ibland "provokationer" där man försöker avslöja småföretag där studenter kan kopiera litteratur.

Att höja studiemedlet skulle förvisso göra det lättare att köpa böcker. Men det finns flera vägar att öka tillgängligheten på relevant litteratur - möjligheten att kopiera är en. Det är inte heller rationellt eller rimligt att studenter ska behöva köpa all sin kurslitteratur.

I denna fråga är det viktigt att SFS står på studenternas sida, mot de stora litteraturproducenterna. Det är lika naturligt som att vi driver studenternas möjlighet att kunna resa genom att kräva studentrabatt på SJ och SAS. Vi kräver därför:

att SFS tar ställning för en kopieringslagstiftning som möjliggör kopiering av kurslitteratur för enskilt bruk.

att SFS i sina kontakter med Föreningen Svenska Läromedel och andra relevanta aktörer verkar för billigare kurslitteratur.

Mattias Bjärnemalm, Uppsala Studentkår
Mårten Fjällström, Uppsala Studentkår
Bjarni Juliusson, Uppsala Studentkår
Håkan Nilsson, Uppsala Studentkår
Emil Holmström, Uppsala Studentkår
Karolina Andersdotter, Uppsala Studentkår
Robin Kastberg, Uppsala Studentkår
Tobias Grelsson, Uppsala Studentkår
Johannes Åman Pohjola, Uppsala Studentkår
Simon Rosenqvist, Studentkåren i Östersund