tisdag 2 mars 2010

Distansutbildningar för Pirater i höst

I en kommentar till mitt tidigare inlägg där jag listade lite sommarkurser som skulle kunna vara intressanta att läsa för den som är intressrad av piratpolitik blev jag tipsad om kursen Open Source/Fri programvara: filosofi & teori som ges i Göteborg i höst. Det fick mig att bli lite nyfiken på vilka fler kurser som går i höst som kan vara intressanta ur ett piratperspektiv. Resultatet presenteras nedan. Återigen har jag bara sökt kurser som går helt på distans utan några fysiska möten och alla kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng. Anmälningskoder för höstens kurser finns inte förrän anmälan öppnar den 15e mars.

Öppenhet på Internet
Hinner du inte gå den här kursen i sommar så kan du förtrösta dig med att den även ges i höst. Information om kursen står att läsa i mitt andra inlägg.
Umeå Universitet

Nätgemenskaper
Internet har utvecklats till en social arena där allt fler människor regelbundet träffas för att delta i olika former av s.k. nätgemenskaper. Detta kursmoment introducerar till sociala och tekniska aspekter av nätgemenskaper och behandlar dessa gemenskapers skiftande former, karaktärer, och betydelser. Särskild tonvikt läggs på den sociala tillvaron i dessa gemenskaper och i detta sammanhang betonas identitetsskapande, genus, sociala normer, konflikthantering och kontroll. Kursen behandlar också uppkomsten och skapandet av nätgemenskaper, samt hur nätgemenskaper relaterar till fysiska gemenskaper och integreras i vardagslivet.
Umeå Universitet

Nya media - från papyrus till cyberspace
Kursen undersöker hur informationsteknologiska innovationer och framväxten av nya media påverkat idéspridning och kunskapshantering under historiens lopp. Utgångspunkten tas i den digitala revolutionen och de nya perspektiv som denna öppna upp. Några av de teman som behandlas är övergången från talspråk till skriftspråk, bibliotekets uppkomst, kyrkans och klostrens roll som kulturförmedlare, textsidans strukturering, uppfinningen av boktryckarkonsten, masskommunikationens uppkomst, datamediets och Internets utveckling samt fenomenet hypertext.
Högskolan på Gotland

Open Source/Fri programvara: filosofi & teori
Kursen studerar den filosofi som ligger i grunden för fri programvara och open source och diskuterar runt de problemställningar som dessa åskådningar ger upphov till. Historik och framtid hanteras, liksom frågorna om samma filosofi kan ligga till grund på andra områden än programvaruområdet. Du får tillfälle att fördjupa dig inom frågeställningar rörande fri programvara/open source i relation till filosofi/historia, utvecklingsmetodik, licensfrågor, ekonomi, politik & samhällsvetenskap.
Göteborgs Universitet

Open Source: filosofi, framväxt och applikationer
Kursen syftar till att ge en introduktion till Open Source/Öppen Källkod som fenomen. Deltagarna kommer att få stifta bekantskap med filosofin bakom Öppen Källkod samt framväxten av densamma. Kursen omfattar även diskussioner relaterade till licensformer och för- och nackdelar med Öppen Källkod. Dessutom ingår praktisk användning av applikationer baserade på Öppen Källkod.
Mittuniversitetet

Den digitala kulturen
I den här kursen får du en introduktion till det som brukar kallas den digitala kulturen som allt mer genomsyrar samhället. I kursen ges en historisk bakgrund ur både ett socialt och tekniskt perspektiv till sådana saker som:
Internet-kommunikation, digital konst, dataspel, LAN- och demo-partys samt mobil-kommunikation.
Högskolan i Gävle

IT-rätt
Användning av informationstekniken aktualiserar nya problemområden inom juridiken. Det gäller att kunna förstå att tillämpa de juridiska reglerna på nya företeelser. Kursen har till syfte att belysa och ge förståelse för de juridiska grundbegrepp och frågeställningar som uppstår i samband med den nya informationstekniken, främst användningen av Internet. Här behandlas särskilt rättregler som berör avtalsrätt, elektronisk handel, upphovsrätt, yttrandefrihet, marknadsrätt och rättsregler till skydd för personlig integritet.
Högskolan Väst

Webb 2.0: Begrepp, teknik & innovation
Kursen förmedlar en översikt av Web 2.0. Med utgångspunkt i ett samhällsvetenskapligt perspektiv och en historisk förankring, presenteras begrepp förknippade med Web 2.0 (t ex nätverkseffekter och folksonomier). Stor vikt läggs vid hur begreppen kommer till uttryck i faktiska webbtillämpningar, med inriktning på hur tekniken i användning kan förändra förutsättningar för samarbete, deltagande och innovation. Kursen skapar förutsättningar för att förstå och värdera Web 2.0 som en utvecklingstrend.
Umeå Universitet

Introduktion till e-Government
Vi blir allt mer 24-timmarsmänniskor som när som helst och var som helst kan interagera med andra människor, organisationer och ting. Om vår offentliga sektor ska kunna möta nya behov måste den förändras i takt med resten av samhället. Denna förändring kallas ofta e-Government eller 24-timmarsmyndigheten och inkluderar e-förvaltning, e-service och e-demokrati. Kursen behandlar strategier och tekniker för e-Government, bl.a. nya digitala tjänster och de plattformar de behöver för att fungera.
Umeå Universitet

Själv funderar jag dock på att läsa en distanskurs på 15 högskolepoäng i höst som ligger mestadels utanför Piratpartiets politiska område, men i linje med mycket av det som jag har studerat tidigare. Faktum att jag till och med har en av böckerna i kurslitteraturen från en tidigare kurs som jag aldrig avslutade. Kursen jag siktat in mig på är:

Internationell terrorism
I kursens inledande avsnitt diskuteras teorier, begrepp och definitioner samt terrorismens orsaker. Därefter behandlas terrorismens strategier och dess dynamik samt det demokratiska samhällets sårbarhet. Kursen avslutas med fallstudier och tillämpningar av de teoretiska diskussionerna.
Uppsala Universitet


Inga kommentarer: