måndag 26 april 2010

Valberedning, årsmöte och Christian Engström

Nu är Piratpartiets årsmöte slut och mitt uppdrag som sammankallande i valberedningen är därmed över. Det känns skönt att kunna lämna över valberedaruppdraget till en ny grupp valberedare som jag känner stort förtroende för och jag hoppas att de får mer gynnsamma förutsättningar och tydligare strukturer att jobba utifrån än vad vi hade i år. Vår resa var intressant och inte helt problemfri, med ett försenat tillträde och allt. Tittar man på resultatet av vårt arbete är det dock svårt att inte vara stolt. Både i frågan om val av revisorer och val av ny valberedning så städde mötet de förslag vi hade arbetat fram. Och när det gällde val av styrelse så blev slutresultatet att det valdes en styrelse som var näst intill identisk med det förslag som vi hade arbetat fram. De enda skillnaderna mellan det vinnande motförslaget och vårt förslag var att en suppleant flyttats upp till ordinarie ledamot och en ledamot flyttats ner till suppleant samt att Christian Engström inkluderades i styrelsen.

Valberedningen hade givit tre anledningar till varför vi inte inkluderade Christian, och vi var inte helt eniga i frågan internt. Den första anledningen var att stadgan kring hur pass många personer som får väljas till styrelsen är oklar och vi valde en försiktig tolkning för att säkra att vårt förslag inte skulle falla på formella fel om mötet valde att tolka stadgan annorlunda än vad vi hade gjort. Det gav oss en viss mängd platser att fylla, och när vi tog fram de som vi ansåg mest lämpade att fylla dessa platserna var inte Christian en av dem. Det kan man givetvis ha åsikter om, men utifrån det material vi hade var det den slutsats vi drog. Årsmötet gick helt runt den invändningen genom att tolka stadgan på ett sätt där samtliga våra kandidater samt Christian kunde väljas. Vilket gjorde vår första invändning irrelevant för mötet.

Valberedningens andra invändning mot Christian var att vi ville se en större separering på styrelse och ledning. Den invändningen löstes genom att Christian hastigt avsattes från sin post som vice partiledare av vår partiledare. Personligen anser jag att vi i valberedningen kanske borde ha varit tydligare med att det var en separation mellan verkställande och styrning vi ville uppnå, samt en önskan om att s^prida ut nyckelfunktioner på fler människor. Alldeles oavsett om Christian har titeln vice partiledare eller ej så är han som europaparlamentariker alldeles uppenbart inblandad i den verkställande delen av partiet, och borde dessutom ha tillräckligt mycket på sitt bord för att vara sysselsatt all vaken tid. Men i slutändan är det givetvis en prioritering där enbart Christian själv kan välja var han vill lägga sin tid.

Den tredje invändningen som valberedningen lade fram mot att inkludera Christian i styrelsen var att vi ville förekomma den jävsituation som kunde uppstå när en styrelsemedlem avlönar en betydande delmängd av övriga styrelsen. Den invändningen har främst bemötts med att ^vi inte får straffa Christian för att han bidrar till partiet, vilket jag givetvis instämmer i att vi inte bör göra. Men för mig, och valberedningen, framstod det som fullt möjligt att både erkänna och hylla Christian för det arbete han gjort och de resurser han frigör för partiet och samtidigt dra slutsatsen att det på grund av de resurserna är olämpligt att han sitter i styrelsen.

På årsmötet visade det sig att majoriteten inte delade de ovanstående invändningar vi i valberedningen hade mot att inkludera Christian i styrelsen och därmed så valde årsmötet att inte följa valberedningens förslag till ny styrelse utan röstade för ett förslag där samtliga kandidater i vårt förslag, samt Christian Engström ingick. Det är precis som sig bör i en medlemsstyrd organisation, och som valberedare ser jag det absolut inte som en förlust att vårt förslag inte var det som gick igenom, utan känner mig snarare stolt över att vårt arbete fick ligga till grund till det förslag som årsmötet ställde sig bakom.

Jag hoppas att samtliga invalda i partistyrelsen förvaltar det förtroende som de fått av partiets medlemmar på ett ansvarsfullt sätt, och önskar dem lycka till i att styra partiet rätt under det kommande året!

Själv ska jag försöka lägga min valberedningshatt på hyllan och fokusera på partiets EU-politik. Givetvis kommer jag även försöka dra mitt strå till stacken när det gäller valkampanjen inför höstens riksdagsval.

7 kommentarer:

Unknown sa...

Själv vill jag säga: lycka till med EU-arbetet, och *tack* för arbetet med att ta fram bra kandidater till styrelsen! Nu ska vi sy ihop den till partiet bästa någonsin :-).

Anonym sa...

MAB,
Ingen kritik mot dig, men jag tror det vore bra om någon annan än valberedningen utser ny valberedning.

I andra partier hämtas valberedningen från den regionala nivån och förslås från golvet på årsmötet. Kanske något för PP?

Anonym sa...

Detta var en balanserad och väl skriven text.

Mab sa...

Mikael & Anonym (2):

tack :-)

Anonym (1):

Jag förstår din invändning. Men rent praktiskt är det inte valberedningen som utser ny valberedning utan årsmötet. Visserligen lägger sittande valberedning ett förslag på ny valberedning (där de enligt stadgan inte får ingå själva), men det är i slutändan medlemmarna som väljer. Och på samma sätt som medlemmarna kan välja att inte följa valberedningens förslag på ny styrelse kan de välja att inte följa valberedningens rekomenderation till ny valberedning. Vilket för övrig är vad som hände förra året på det extra medlemsmötet där den nu avgående valberedningen blev vald.

Isak Gerson sa...

Jag vill både tacka för det fantastiska arbete ni gjort och tacka för förtroendet jag fick när ni lade era förslag :-)

Lycka till i Bryssel och glöm inte att hälsa på oss i Sverige ibland!

klara sa...

Jättebra inlägg!

Sophia B sa...

Jag är så glad över att äntligen får vara hedersneger igen! Men tyckte ni verkligen att det var gentlemannamässigt att hänga ut oss med ålder? ;)

Bra text och bra jobbat!